BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 10

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 09/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3


Đề 10
I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D:

1.A他这些天非常忙,B整天写呀写的,C说D一句话都怕耽误工夫。(连)
2.这次我A要在北京B住上C几个D月。(多)
3.小男孩来A到B学校以后不调皮了,一直C跟D妈妈的身后。(在)
4.这些留学生是A办事处派来B接C张老师D。(的)
5.你最好在斟酌一下,A考虑B会C出D问题的。(不足)
6.A这几年B我C翻译了D三本鲁迅先生的著作。(先后)
7.他的事,你问我A,B我C知道D?(哪里)
8.应聘时,最好不要A携带B女友C或D家长陪同。(由)
9.你们A看B几点了,还在C看电视,还D写不写作业了?(都)
10.A我的话还没说完,B他就C我推出了D房门。(把)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:
1.不知道为什么,我____现代城市的娱乐方式总是不太感兴趣。
  A被          B向     C对     D给
2.这种发型今年____过时了,我还是剪短算了。
  A已经      B就要        C正在        D马上
3.据说,有____数量的恐龙是食草的,而不是食肉的。
  A相当      B相对        C相反        D相互
4.上午的考试只进行了____,但看样子,学生们并不轻松。
  A一个半小时  B一半个小时          C半一个小时  D一个小时半
5.在婚姻介绍所工作这么多年,各式各____的人我都见过了。
  A类          B样     C种     D别
6.他骑着一____枣红色的小马照了一张相。
  A头          B匹     C只     D口
7.这本《北京的早晨》的摄影集,____我感到非常亲切。
A使          B被     C把     D由

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav