BÀI TẬP BỔ SUNG

BÀI TẬP TỔNG HỢP (HSK3 – HSK 4): Đề 2

09/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BÀI TẬP TỔNG HỢP (HSK3 – HSK 4)  Đề 2: 1. Đặt“并”vào vị trí thích hợp 我们①讨论②通过③了他的④方案。 A. ① B. ② C. ③ D. ④ 2. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 我们_____是兄弟。 A. 并不 B. 并 C. 并没 D. 并没有 3. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống 他____知道我要来,却没等我。 ...

BÀI TẬP TỔNG HỢP (HSK3 – HSK 4): Đề 1

09/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BÀI TẬP TỔNG HỢP (HSK3 – HSK 4)  Đề 1: 1.把“应该”放在合适的位置上。(Đặt 应该 vào chỗ trống thích hợp.) 他们①坐②地铁③去④那边。 A. ① B. ② C. ③ D. ④ 2.选词填空。(Điền từ vào chỗ trống) 他______做饭______听音乐。 A. 又……又…… B. 一边……一边…… C. 只要……才…… D. 一……就…… 3.下列说法正确的是:(Chọn câu đúng) A. 我们一起去看看见吧。 B....

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 10

09/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3 Đề 10 I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D: 1.A他这些天非常忙,B整天写呀写的,C说D一句话都怕耽误工夫。(连) 2.这次我A要在北京B住上C几个D月。(多) 3.小男孩来A到B学校以后不调皮了,一直C跟D妈妈的身后。(在) 4.这些留学生是A办事处派来B接C张老师D。(的) 5.你最好在斟酌一下,A考虑B会C出D问题的。(不足) 6.A这几年B我C翻译了D三本鲁迅先生的著作...

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 9

09/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3 Đề 9 I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D: 1.这次下乡,给我A最B深C的D是街上车水马龙的情景。(印象) 2.他送A来B的大花碗都C我D打碎了。(给) 3.这一带的城墙据说有十A五B米宽,七C米D高。(多) 4.这个小孩A真不听话,妈妈B让他C学习,他D要看电视。(偏) 5.别A着急,B你C能指望两个月就把汉语学D好呢?(怎么) 6.丢失图书馆A的图书B按C原价D赔偿。(一律) ...

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 8

09/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3 Đề 8 I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D: 1.A团体比赛B结束以后,他C参加了D个人项目的比赛。(接着) 2.A到中国以后,B我C提高了D汉语水平,又了解了中国文化,收获非常大。(既) 3.我们五年没见,这次A见面,B他C是D老样子。(仍旧) 4.A这孩子只有B七、八岁,C说起话来D挺有逻辑的。(不过) 5.我们别A再等他了,我B想他C不D来了。(会) 6.他A今年夏天B和爸爸C一...

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 7

09/12/2022 - huỳnh thi tường Vy

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3 Đề 7: I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D: 1.A参加了三次高考B的C捧着《录取通知书》,D没有笑,却静静地流下了眼泪。(她) 2.A我的女朋友B半个月没来信了,C我D有点着急。(暗暗) 3.对他这样A的做法,B大家C理解D。(难以) 4.他这个人A有学问B是有学问,C就是D傲得不得了。(倒) 5.A中关村B有C许多D电脑公司。(一带) 6.请你A再B耐心C,我看孩子好象不太明白D...

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav