BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 9

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 09/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3

Đề 9
I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D:

1.这次下乡,给我A最B深C的D是街上车水马龙的情景。(印象)
2.他送A来B的大花碗都C我D打碎了。(给)
3.这一带的城墙据说有十A五B米宽,七C米D高。(多)
4.这个小孩A真不听话,妈妈B让他C学习,他D要看电视。(偏)
5.别A着急,B你C能指望两个月就把汉语学D好呢?(怎么)
6.丢失图书馆A的图书B按C原价D赔偿。(一律)
7.A听说这次展销会上B抽样C检查的商品中,有一多半D存在质量问题。(被)
8.生活方便了,交通又A不便起来,B这C真D是个矛盾。(可)
9.与其和那些无聊A的人在B一起C,我宁愿一个人呆D。(着)
10.这种A故障很难处理,你应该找个懂电脑C问一问D。(的)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:
1.事情发生得太____了,我们谁都没想到会出现这样的情况。
  A居然        B突然      C猛然      D忽然
2.最近工作挺____的,没有时间和朋友联系。
  A着急        B急忙      C紧张      D立刻
3.我相信,中国的经济发展以后国际地位肯定____提高的。
  A也          B就        C则        D会
4.他和我们____那里的情况。
  A谈谈        B谈一谈    C谈了谈    D介绍又介绍
5.谁告诉你我们要举办演讲比赛,我____一点儿也不知道?
  A怎么        B哪里      C任何      D什么
6.你说得____,我没太听懂你的意思。
  A快一点      B一点快    C有点快    D快有点
7.你先把我说的意思记____,回来再整理成文件。
  A上来        B起来      C出来      D下来
8.我写论文需要的材料就在这____杂志上。
A本               B张            C篇            D套 
 

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav