BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 2

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 08/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3

Đề 2
I. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ ngoặc đơn:

1. 小时候,我家住的是三间(____)房。
2. 昨天,我买了一张体育(____)。
3. 这个孩子太重了,我(____)不动了。
4. 今天我们发了几(____)书?
5. 下午我去商店,买了一个(____),两个(____)。
6. 我们学校学生的人数今年比去年多两(____)。
7. 我的书(____)他借走了。
8. 爸爸每天晚饭时都要喝一(____)酒。
9. 村子的(____)有一条小河。
10. 他每天都来得(____)早。
11. 年轻人不要注重吃穿,要(____)学习。
12. 篮球场上有篮球(____)。
 
II. Điền lượng từ cho sẵn vào chỗ trống:
本     杯     张     个    倍

 
1. 我喝了一(____)酒。
2. 他买了三(____)报。
3. 她打坏了一(____)杯子。
4. 你给客人倒一(____)茶。
5. 他们的房间比我们的大一(____)。
6. 我弟弟买了三(____)书。 

III. Điền từ cho sẵn trong ngoặc đơn vào vị trí thích hợp:
1. 我A的钢笔B一班的同学C借走了。(被)
2. 你说A英语好学,汉语难学,我说B学英语C学韩语D容易。(不比)
3. 那棵A树B大风C刮倒了。(被)
4. 我们班A他们班B早到C半小时。(比)

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav