BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 3

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 08/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3

Đề 3
I. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ ngoặc đơn:

1. 我一共有五(____)元,买了二(____)元的东西,还剩三(____)元。
2. 她穿着一双(____)运动鞋。
3. 我来北京已经(____)个多月了,她来了一年(____)了。
4. 请你把椅子(____)过来。
5. 请你把桌子上的书(____)好。
6. 这是一个好(____)。
7. (____)里的人很多。
8. 明天上(____)课,下午去参观。
9. 要出国得(____)出国手续。
10. 同学之间要互相(____)。
11. 我吃(____)了,我一点儿都没客气。
12. 我在高(____)学习,她在低(____)学习 
 
II. Chọn từ thích hợp A hoặc B điền vào chỗ trống:
1. A.搬    B.抬

(1)这个桌子又大又重,我一个人 ____不动。
(2)你把脚____高一点儿。
(3)请____头,我没看到你的脸。
(4)很久以前,他家就____走了。


2. A.摆    B.放
(1)请你把这些桌子 ____好。
(2)有什么问题,大家____出来。
(3)不要随便乱____自行车。
(4)不要再____糖了 。

III. Phán đoán đúng sai, đúng tích (√), sai tích (×).
1. 我学习了一半小时。        (  )
2. 她半年前来了北京了。        (  )
3. 他可以早就知道这件事情了。    (  )
4. 她来中国一个半月了吧?        (  )
5. 我把这本书不看完就不睡觉。    (  ) 
 

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav