BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 4

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 08/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3

Đề 4
I. Chọn từ thích hợp ở trên điền vào chỗ ngoặc đơn:
1. 我有点儿急事,需要(         )一会儿。
2. 我的房间有三张(        )。
3. 北京的(        )很多,去哪儿都很方便。
4.(        )我(        ),大家都去。
5. 快来看呀!月亮(        )了,真圆。
6. 今天天气很冷,要多(        )点儿衣服。
7. 海边停着一只大(        )。
8. 在工作中(    )了不少难题。
9.(        )前摆着一盆花。
10.请你把(        )关上。
11.她家的玻璃(        )真大呀!
12.(        )我们俩(        ),还有三个同学也是外国人。

II. Điền A hoặc B vào chỗ trống:
1.    A.出来    B.出去

(1)结果_________了,你快去看看吧!
(2)他_________了,不在家。


2.    A.穿    B.戴
(1)他今天________了一件新衣服。
(2)他手上________着一块新手表。 


II. Điền A, B, C hoặc D vào chỗ trống:
1.    A.出现                                
       B.从里面到外面来
       C.表示动作完成,实现,产生             
       D.表示通过动作而出现

 
(1)你出来一下儿,我有话跟你说。 (    )
(2)月亮出来了。                                (    )
(3)解决问题的办法研究出来了。     (    )
(4)这个问题他回答出来了。           (    )

 

2,A.表示所说的不算在內                
      B.表示所说的以外,还有别的

 
(1)他除了学习汉语以外,还学习日语。                (    )
(2)今天,除了奶奶以外,其他人都下地干活了。(    ) 

 

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav