BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3: Đề 5

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 08/12/2022

BÀI TẬP GIẢI ĐỀ HSK1 – HSK3

Đề 5
I. Chọn từ thích hợp ở trên điền vào chỗ ngoặc đơn 

1. 今天太晚了,(           )走了,就住在我家吧。
2. 这个服务员的态度真(           )。
3. 我没有看见(            )来过。
4. (            )以前,我见过他。
5. 你要的书,这个书店没有,你到(           )书店看看。
6. 我(            )了,不能去上课了。
7. 我得了一场大(            )。
8. 他(              )会说,而且会写。
9. 她(              )想去,你就别让她去了。
10. 写汉字,他写得(               )你写得好看。
11. 不同的人有(                )的要求。
12.(          ),他是出国了。
 
II. Điền A hoặc B vào chỗ trống: 
1.     A.别        B.别的

(1)他今天没来上课,_________是病了。
(2)我的朋友只会唱歌,不会__________。

2,   A.不    B.没有
(1)我________想去参观,你去吧!
(2)他________来上课,不知道他去哪儿了。
(3)我家里有事,今天________去上课了。
(4)这个问题_________复杂,你好好想一想就能解决。

3.     A.不但    B.不如
(1)这种苹果________好吃,而且不贵。
(2)这种苹果________那种苹果好吃。

4.  A.不错    B.好
(1) _________,是他写的,我认识他的字。
(2)今天我找到了一个________工作,明天就去上班。
(3)_________漂亮的新房呀!
(4)这次跑了一趟去参加展览会真的______

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav