NGỮ PHÁP HSK4 PHẦN 17

Đăng bởi huỳnh thi tường Vy vào lúc 25/02/2023

NGỮ PHÁP HSK4 PHẦN 17

1.倒
Động từ 倒 có nghĩa là đổ/rót thứ gì ra khỏi vật chứa. 

Ví dụ:
麻烦你给我倒杯咖啡吧,因死我了。
你怎么咳嗽得这么厉害?我给你倒杯水吧。

Phó từ 倒 diễn tả ý trái ngược với dự đoán, hàm chứa ngữ khí trách móc hoặc chỉ sự nhượng bộ. Đôi lúc người ta dùng 倒是 thay vì 倒. 

Ví dụ:
我以为坐出租车会快些,没想到倒比骑车还慢。(跟意料相反)
你说得倒是容易,做起未可就难了!(责怪语气)
去长城倒是一个好主意,就是太远了。(让步)

2. 干
Động từ 干 (gàn) (làm) diễn tả ý dấn thân vào sự nghiệp, công việc hay hoạt động nào đó.

Ví dụ:
每次你让它干什么,它就像能听懂你的话一样去做。
A:你这篇报道写得很好,以后要继续努力。
B:谢谢您,我一定会好好儿干的。
干工作的时候一定要认真、仔细,要注意到计划上的每一个地方,否则就很容易 出问题。

Lưu ý: Khi đọc là gān,  干 là tính từ, có nghĩa là khô. 干( 儿) (gānr) là danh từ, có nghĩa là thực phẩm khô.

Ví dụ:
A:妈,帮我拿条毛巾,外面雨真大啊!
B: 又忘记带伞了吧?头发都湿了,先把头发擦干,别感冒了。
A:这牛肉干味道真不错,在哪儿买的?
B:不是我买的,是我男朋友从老家寄过来的。

3. 趟
Lượng từ 趟chỉ số lần đi lại. 

Ví dụ:
上个月我去了趟北京动物园,那里约有500多种动物。 我要出趟差,你能帮我照顾一下我的小狗吗?
A: 马上就要放暑假了,你有什么安排吗?
B: 我打算先回一趟家,看看我奶奶,然后回学校准备研究生考试。

4. 为了。。。而。。 。
Trong cấu trúc "为了。。。而。。 。", vế câu trước chỉ mục đích của hành động hay hoạt động trong vế câu sau. Theo sau 为了 là từ hoặc cụm từ. 

Ví dụ:
植物会为了阳光、空气和水而竞争。
北风与南风为了比谁更有能力而吵了起来。它们决定,谁能把人们身上的大衣脫 掉,谁就赢了
自然界中,不少动物和植物为了保护自己而改变身体的颜色或样子,使自己成为 周围环境的一部分。

5. 仍然
Phó từ 仍然 chỉ tình huống như cũ, không có sự thay đổi. 

就算在几公里深的海底也仍然能看到东西。
人比动物聪明,但动物仍然有很多值得人学习的地方。
足球决赛时, 如果90分钟后仍然是0比0,按照规定,可以进行加时赛来决定 输赢。

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav